Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów zostało utworzone w roku 2010 w wyniku przekształcenia dotychczasowej struktury Działu Badawczego

Tematyka badawcza. Działalność Centrum ogniskuje się na prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie biologii molekularnej nowotworów i translacji wyników takich badań do praktyki medycznej, czyli tak zwanych badaniach translacyjnych. Szczególnymi punktami zainteresowania Centrum są badania dotyczące nowych metod diagnostyki molekularnej i doświadczalnych terapii przeciwnowotworowych. Realizowane projekty dotyczą między innymi: (i) genetycznych czynników ryzyka w predyspozycji do nowotworów, (ii) markerów prognostycznych i predykcyjnych w terapii przeciwnowotworowej; (iii) genomicznych, proteomicznych i metabolomicznych sygnatur choroby nowotworowej; (iv) farmakologii i biologii nowych czynników przeciwnowotworowych; (v) nowych nośników i strategii dostarczania leków. Centrum prowadzi również badania podstawowe dotyczące molekularnych aspektów odpowiedzi komórki nowotworowej na czynniki stosowane w terapii onkologicznej. Szczegółowe informacje o tematyce projektów realizowanych w Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów znajdują się na stronach zespołów tworzących Centrum.


 
Zespół badawczy.

 

Centrum tworzy grupa doświadczonych badaczy oraz doktorantów i pracowników pomocniczych (łącznie ponad 50 osób). W zespole pracuje blisko 40 naukowców, którzy posiadają różnorakie wykształcenie akademickie (biolodzy, biotechnolodzy, lekarze, chemicy, fizycy i informatycy). Wśród pracowników Centrum znajduje się trzynastu profesorów i doktorów habilitowanych. Pod opieką pracowników Centrum znajduje się liczna grupa doktorantów, magistrantów i woluntariuszy. Pracownicy Centrum posługują się zaawansowanymi metodami biologii molekularnej i komórkowej. Do obszarów objętych ich umiejętnościami i doświadczeniem badawczym należą między innymi: analiza ekspresji genów oparta o mikromacierze i metody QRT-PCR, sekwencjonowanie DNA i inne metody analizy mutacji i polimorfizmów, badania struktury i funkcji genów, klonowanie genów i konstrukcja białek rekombinowanych, nowatorskie strategie doświadczalnej terapii przeciwnowotworowej (np. dotyczące mikrośrodowiska guza nowotworowego, modulacji immunosupresji, wykorzystania nanonośników), zaawansowane metody mikroskopowe, badania proteomiczne i metabolomiczne wykorzystujące spektrometrię mas.

Współpraca naukowa. Pracownicy Centrum prowadzą współpracę naukową z szeregiem polskich i zagranicznych jednostek badawczych. Wśród nich znajdują się tak znane ośrodki badawcze jak Deutsches Krebsforshungzentrum (DKFZ) w Heidelbergu, National Cancer Institute (NCI) w Bethesda, UT Southwestern Medical Center w Dallas, MD Anderson Cancer Center w Houston. Ścisłe więzy współpracy naukowej łączą Centrum z Politechniką Śląską w Gliwicach (szczególnie z Wydziałem Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Centrum Biotechnologii), oraz jednostkami badawczymi tworzącymi Śląską Sieć Centrów Doskonałości Biomed Silesia. Pracownicy Centrum uczestniczą w procesie kształcenia studentów trzech śląskich uczelni: Uniwersytetu  Śląskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Śląskiej. Większość projektów badawczych prowadzonych przez Centrum realizowana jest w ścisłej współpracy z zespołami lekarzy z klinik i zakładów klinicznych Gliwickiego oddziału Instytutu Onkologii.

Historia Działu Badawczego. Badania naukowe w obszarze biologii nowotworów prowadzone są w Gliwickim oddziale Instytutu Onkologii od roku 1948, kiedy to utworzony został Zakład Biopatologii Nowotworów, przekształcony następnie w Zakład Biologii Nowotworów. W latach 1997-2010 Dział Badawczy Gliwickiego Instytutu Onkologii był tworzony przez trzy zakłady: Zakład Biologii Molekularnej, Zakład Biologii Nowotworów oraz Zakład Radiobiologii Doświadczalnej i Klinicznej. W roku 2004 Dział Badawczy (jako jeden z dwu ośrodków prowadzących badania w zakresie onkologii) uzyskał status Centrum Doskonałości, nadany przez Ministra Nauki i Informatyzacji. W roku 2010 struktura Działu Badawczego uległa przekształceniu, a w miejsce trzech zakładów powstało Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów. Więcej historii